www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Jak ustawić CIV pod grę multi?
Author Message
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 32
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2007-04-14, 16:26   Jak ustawi? CIV pod gr? multi?

Je?li znudzi?o Ci si? granie z kompem, to dobrze trafi?e?.
Ale... Gra single od gry multi r??ni si? znacz?co i tak samo wi?kszo?? opcji przybiera inne

znaczenie. Sk?d jednak gracz, kt?ry nigdy nie gra? nigdy multi ma to wiedzie?? No w???nie...

Po to powsta? ten poranik, a wi?c mi?ej lektury :)

Screeny i poj?cia opisane s? w j?zyku polskim, na podstawie spolszczenia fan?w z

www.civ.org.pl Opcje w j?zyku angielskim s? w tym samym miejscu, wi?c nale?y podpatrze?

ze screen?w i na pewno wszystko b?dzie jasne.


Rozdzia? 1 - Ustawienia

W??czamy gr?. Ukazuje si? nam menu.

Wybieramy ZAAWANSOWANE


Dwie pierwsze opcje, jak i ostatnia nie wymagaj? komentarza.
Opcja: SPRAWD? UAKTUALNIENIA mo?e by? przydatna, gdy nie mamy najnowszego

patcha, lub nie wiemy czy mamy. Klikaj?c na ten napis sprawdzimy czy mamy patcha, a je?li

oka?e si?, ?e go nie mamy to sie on automatycznie pobierze.
Je?li mamy ju? patcha to klikamy: OPCJE


Mamy 4 zak?adki. Najpierw om?wmy: GRA
Nie b?d? tu opisywa? dok?adnie wszystkich opcji, a tylko te wa?niejsze.
Dwie pierwsze: Podpowiedzi... Mog? by? przydatne dla graczy niezorientowanych

jeszcze w grze. Co jaki? czas poka?? nam si? okna z podpowiedziami dotycz?cymi rozw?ju

naszego pa?stwa. My?l?, ?e bardzo szybko zdob?dziemy tak? wi?dz?, kt?ra pozwoli nam

wy??czy? te opcje.
Czekaj na koniec tury - je?li zaznaczymy, to po wykonaniu wszystkich ruch?w tura

zako?czy si? dopiero po naci?ni?ciu entera. W przeciwnym wypadku, gra automatycznie

rozpocznie now? tur?.
Zminimalizuj podpowiedzi - bardzo wa?na opcja w multi. Szczeg?lnie przy grze w

trybie symultanicznym. Cz?sto zda?a si?, ?e na pocz?tku tury przeciwnik atakuje Ci?, a Ty nie

mo?esz sie broni?, bo komputer pyta Cie, co chcesz budowa? w mie?cie. Po w??czeniu tej

opcji nie spotka Cie wi?cej taka niemi?a niespodzianka. Komputer z pytaniami poczeka do

czasy, gdy wykonasz wszystkie ruchy swoimi jednostkami. Mo?esz oczywi?cie wcze?niej

wybra? produkcj? w mie?cie, czy technologi? do odkrywania klikaj?c na ikonki, kt?re

wyskocz? po prawej stronie ekranu.
Szybkie ruchy, Szybka bitwa - jak sama nazwa wskazuje, ruchy i bitwy odbywaj? si?

szybciej. Nie wiem dok?adnie jak, ale w grze multi mo?e liczy? si? ka?da sekunda, wi?c nale?y

zaznaczy?.
Atak masowy - kolejna wa?na opcja. Po zaznaczeniu jej, gdy mamy wybran? grup?

jednostek mo?emy zaatakowa? wszystkimi za jednym klikni?ciem myszki nie daj?c

mrywalowi czasu na reakcj?.
Automatyczne nadawanie promocji jednostkom - gdy zaznaczymy, to komputer

automatycznie nada promocje naszym jednostkom, gdy tylko konto punkt?w do?wiadcznie

przekroczy odpowiedni pr?g. W my?l zasady, ?e najwi?cej robi? samemu, a nie wyr?cza? si?

komputerem, kt?ry nie grzeszy inteligencj?, NIE zaznaczamy.
Robotnicy pracuj? automatycznie - opcja zupe?nie nieprzydatna, gdy? w grze mo?emy

?atwo zautomatyzowa? ka?dego robotnika, wiedz?c na czym si? stoi. Nie zaznaczamy.
Robotnicy nie zmieniaj? ulepsze? - je?li zautomatyzujemy robotnika (co oczywi?cie

odradzam, wmy?l znanej zasady), to po zaznaczeniu tej opcji robotnik nie b?dzie zmienia?

usprawnie?. Na przyk?ad nie zmieni nam rozro?ni?tej chatki na farm?. Nawet, gdy nigdy nie

automatyzujemy robotnik?w, nale?y t? opcj? zaznaczy?, ?eby m?c spa? spokojnie :)
Zautomatyzowani robotnicy nie karczuj? lasu - dzia?a podobnie jak powy?sza opcja, z

tym, ?e zautomatyzowani robotnicy nie b?d? nam wycina? las?w. Warto zaznaczy?.


Zak?adka grafika, dzili si? na dwie cz??ci. Lew? cz??c ustawiamy w zale?no?ci mod mocy

naszego kompa. Om?wmy praw? stron?:
Pojedy?cze jednostki - na mapie zamiast trzech postaci, b?dziemy widzie? jedn?.

Przydatne, gdy mamy s?abego kompa. Mo?na ustawi? wedle gustu ;)
Poka? pasek zdrowia - Przy ka?dej jednosce bedzie pokazany pasek, ukazuj?cy jej

ilo?? zdrowia.
Szczeg??y miasta - Przydatna opcja. Po jej zaznaczeniu przy ka?dym mie?cie b?dziemy

widziec na g??wnej mapie kilka cennych informacji, jak to, za ile tur miasto wzro?nie, lub za ile

sko?czy aktualn? produkcj?.
Nie powi?kszaj bitwy, Animacje zamro?one - te dwie opcja nale?y zaznaczy?, aby

walki przebiega?y szybciej. W ten spos?b mozna zaoszcz?dzi? sporo czasu. Podczas

kilkugodzinnej gry, mo?emy zyska? ?adnych kilka minut. rekomendowane jest zaznaczenia na

s?abych kompach.
Pozosta?e opcje - nie wymagaj? komentarza. Na screenie wida?, kt?ry nale?y

zaznaczy?, aby oszcz?dzi? naszemu prockowi pracy ;)


Zak?adka audio nie wymaga zbytniego komentarza. Pod suwakiem muzyka mo?na zaznaczy?

kwadracik i j? wy??czy?. Mo?na te? wy??czy? ca?kowicie d?wi?k. Zalecane jest wy??czenie

muzyki podczas gry teamowej i rozmowy z partnerem na skype. R?wnie? suwakiem mozna

wyregulowa? poziom d?wi?ki tak, aby nie zag?uszy? kolegi ;)


Zak?adka inne. Gdy z gry korzysta kilka os?b, przydatna jest opcja profili. Wtedy ka?dy z

graczy mo?e sobie ustawi? swoje opcje i szybko zmienia? konfiguracj? poprzez zmian?

profilu. Mo?na te? za?o?y? po jednym profilu dal gier single i multi.

Rozdzia? 2 - Zaczynamy gr?


Wybieramy gra wieloosobowa.


Tu interesuj? nas diwe opcje: Gra przez internet - podstawowa opcja i Direct IP z kt?rej

korzysta si? w parze z hamachi.


Po wybraniu Gry przez internet mamy dwie opcje. Je?li pierwszy raz chcemy zagra?, musimy

za?o?y? sobie konto, gdy mamy konto wybieramy opcj? Login.


Tak wygl?da okno do zak?adania nowego profilu. Nie wymaga komentarza.


A tak si? logujemy.


Tak wygl?da okno, ukazuj?ce si? po wybraniu opcji Direct IP.
Na g?rze wpisujemy sw?j nick.
Je?li chcemy hostowa? gr?, interesuje nas strona lewa. Wpisujemy nazw? gry i klikamy nowa

Gra lub Wczytaj Gr? je?li chcemy doko?czy? wcze?niej zapisan? rozgrywk?.
Gdy chcemy do??czy? do gry to wpisujemy z prawej IP hosta i je?li jest to konieczne has?o.

klikamy Po??cz.

Nieco inaczej wygl?da sytuacja na lobby. Z listy gier wybieramy t?, do kt?rej chcemy

do??czy? klikaj?c na ni? dwukrotnie.

Rozdzia? 3 - Jakie zasady gry wybra??


Tak wygl?da Pok?j Gry.
Zajmijmy si? zak??dk? ustawienia. (Zmiany w obr?bie zak??dek dokonuje tylko host)
Mapa: Na multi najcz??ciej gra si? mapy typu Mirror, czyli dwie identyczne po?owy.
Cztery ostatnie opcje s? dost?pne tylko po wybraniu mapki Mirror.
Rodzaj l?du decyduje o tym, czy mapa ma przypomnia? typow? pange? czy np. kontynenty.
Pozosta?e opcje s? zazwyczaj ustawiane tak jak na screenie.


Zak?adka Opcje umo?liwia dok??dne dostosowanie gry do naszych upodoba?.
Brak burzenia miast - po zdobyciu miasta nie mo?emy go zniszczy?, tylko je

zajmujemy.
Brak barbarzy?c?w - w grze nie wyst?puj? wojownicy zpod znaku ciemnej flagi ;)
Brak handlowania technologiami - Przydatne podczas gier FFA. Zawodnicy nie mog?

handlowa? technologiami.
Zawsze wojna - wszystkie nacje przez ca?? gr? s? ze sob? w stanie wojny. Nie

wyst?puje niezadowolenie w miastach z tego powodu.
Pojedynek miast - gracze mog? posatwi? tylko jedno miasto - stolic?.
Brak wiosek plemiennych - w grze nie znajdziemy wiosek plemiennych.
Tak jak poprzednio, opcje ze screenu nale?? do standardowych.


Rodzaje zwyci?stw.
Znane z gry single.
Czas - gra ko?czy si? po up?ywie okre?lonego czasu, je?li nikt nie zdo?a wygra? w inny

spos?b.
Podb?j - kr?tko m?wi?c, zwyci?stwo na drodze wojennej.
Wy?cig kosmiczny - Zwyci??y ten, kto pierwszy zbuduje statek kosmiczny.


Jednoczesne tury - gracze wykonuj? swoje tury jednocze?nie. Najcz??ciej NIE

zaznaczamy. Tylko podczas z wi?ksz? ilo?ci? graczy nale?y si? zastanowi? nad tym trybem.
Wymieszaj dru?yny - je?li gramy team'a to komputer wylosuje partner?w do dru?yny.
Anonimowy - Gracze nie widz? jak? nacj? wybrali rywale.
Licznik tur - Ogranicza rozgrywk? do ilo?ci tur, kt?r? nale?y wpisa? w pole Limit Tur

Gry. Po up?ywie limitu, zwyci??a gracz z wi?ksz? ilo?cia punkt?w.

Mo?na ju? gra? :)
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 99
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7836
Piwa: 224/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2009-04-17, 18:42   

Jeszcze jeden detal warty by zwr?ci? na niego uwag? i to nie tylko przez pocz?tkuj?cych graczy.

Opcje/Inne/Sie?
Mamy do wybrania rodzaj po??czenia, niby drobiazg i oczywisto?? ale gdy czasami przemieszczamy si? z kompem nale?y ustawi? w?a?ciw? opcj? inaczej mo?e muli? lub zrywa? po??czenie. Warto o tym pami?ta?.
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Shaka[D14]


Joined: 29 Oct 2018
Posts: 11192
Piwa: 60/18
plutonowy  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Mini turnieju w Civilization IV - I Mini turniej 
Reprimends:
 6/3/6
Posted: 2009-04-21, 07:51   

Brawo;d bede wiedzal jak postawic gre;d
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Siewi xfire: siewi
Joined: 03 Aug 2007
Posts: 925
Location: Lublin
starszy sierżant sztabowy  Obibok – nie grał od 90 dni  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4 
Posted: 2009-04-29, 14:55   

Może by to przykleić jako poradnik?
_________________
„Tempora mutantur et nos mutamur in illis.” „Czasy się zmieniają i my musimy zmieniać się wraz z nimi” - Lotar I, król Franków
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 99
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7836
Piwa: 224/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2015-07-26, 22:39   

Czy zdarzyło się komuś mieć grę bez opcji do wybrania Direct IP ?
Dziś chciałem sobie pograć z synem i okazało się, że u niego nie ma tej opcji.
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
piteroter xfire: LordHavelockVetinari
Helped: 2 times
Age: 25
Joined: 30 Aug 2010
Posts: 1130
Otrzymał 2 piw(a)
Location: Breslau
kapitan  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2015-07-26, 22:42   

To wina wersji steamowej, trzeba w ustawieniach wybrać na niewspieraną przez steam wersję i direct ip wróci.
_________________
Ceterum censeo
Cartaginem esse delendam.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 6 times
Age: 99
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7836
Piwa: 224/73
Location: z Gotham City
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2015-07-26, 23:46   

A gdzie to dokładnie się zmienia?
Ja nie mam tej Civki u siebie a tylko pośredniczę więc jakbyś dokładniej podał ścieżkę to wiele by pomogło.
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
piteroter xfire: LordHavelockVetinari
Helped: 2 times
Age: 25
Joined: 30 Aug 2010
Posts: 1130
Otrzymał 2 piw(a)
Location: Breslau
kapitan  Obibok – nie grał od 90 dni 
Posted: 2015-07-26, 23:51   

Wchodzisz we właściwości civ 4 na steam, powinna tam być zakładka beta/bety czy jakoś tak. Najprawdopodobniej ostatnia. W menu rozwijanym powinno być coś w stylu original release z dopiskiem unsupported. Potem powinno zupdate'ować do dobrej wersji.
_________________
Ceterum censeo
Cartaginem esse delendam.
Last edited by piteroter on 2015-07-26, 23:52; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Sticky: Co zmienić żeby tryb multi był sensowny?
LDeska Gadanie o Civ(VI)kowym graniu 20 2018-12-02, 00:31
Bobek1971
No new posts Sticky: Opcje w pliku konfiguracyjnym Civ5 - preferowane dla multi
LDeska Sprawy techniczne 0 2010-10-08, 13:02
LDeska
No new posts Jak ustawić dowolny status na steam'ie
LDeska Sprawy techniczne 16 2010-10-16, 00:00
Cola
No new posts Jak ustawić sobie gotowego avatara w STEAM.
Nefliqus Witamy nowych kacowiczów 0 2011-05-02, 21:19
Nefliqus
No new posts Jak ustawić sobie baner STEAM pod postami?
Nefliqus Witamy nowych kacowiczów 15 2012-06-18, 16:45
Nefliqus

Czas generowania strony : 0.53 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group