Pakt numer 8, za?o?ony 2008-03-16 20:15:52 przez =DarDar= (wnuczusLandia)

Nazwa paktu: Pakt Egipski

Zaproszone do paktu nacje:
Tw?rca: =DarDar=
bombel79
Heron
Vortavor

=DarDar= (wnuczusLandia) 2008-03-16 20:30:37
Po wyborze nowego w?adcy wnuczusLandii nasz lud postanowi? po??czy? si?y sprzyj?cych nam kraj?w we wsp?lnym podboju ?wiata. Naszym celem od teraz i na zawsze b?dzie rozw?j terytorialny,techniczny oraz pe?na wsp?praca przy d??eniu do osi?gniecia cel?w okre?lnych i wybranych przy wsp?lnych rozmowach pomi?dzy wszystkimi sojusznikami. Wszystkie narody kt?re si? postanowia przy??czy? lub zostan? zaproszone zobowiazuj? si? do: - pomocy militarnej,technologicznej i finansowej - wsp?lnej wymiany surowc?w - zcis?ej wsp??pracy taktycznej wojsk w celu unikni?cia strat Jednocze?nie ustala si? granice zewn?trzne sojuszu za nienaruszalne i ka?dy atak na kt?regokolwiek cz?onka sojuszu oznacza wypowiedzenie wojny ka?demu z cz?onk?w Sojuszu Egipskiego