www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


2008-03-20 domel - Bobek1971
Author Message
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 48
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11880
Piwa: 90/375
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-03-20, 02:10   2008-03-20 domel - Bobek1971

1. domel
2. Bobek1971

Gra do ligi.
Stalin [domel]'
Shaka [bobek]
ldeska2 mapa. sko?czona w 1982 AD.
Jedna z najciekawszych gierek kt?re rozegra?em. D?uga z wieloma momentami prze?omowymi i wieloma b?edami kt?re potem trza by?o odrabia?. Jak to wybroni? domel na poccz?tku - nie wiem. :) jak ja potracilem chyba z 3 razy swoje poludniowe miasta [4 sztuki] i to dalej ci?gn??em - nie wiem.
Pod koniec gry mysla?em ?e domelka znowu z?ap?em - pierwszy doszed?em do artylerii i piechoty. zdoby?em miasto przy jedyneym w?glu na ?rodku mapy - i zamiast zniszczy? je to ja przej??em.
za du?o tego wszytskiego by?o :) gierka super, Powodzenia domel w 1 lidze!
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
domel xfire: domel11
Helped: 8 times
Age: 38
Joined: 26 Mar 2006
Posts: 4595
Otrzymał 8 piw(a)
Location: Warszawa/Świecie
generał brygady  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 8 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  Złoty gracz w demokrację - GwD1  II miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2008-03-20, 21:52   

Gra naprawd? bardzo emocjonuj?ca grana na kilka etap?w i do samego ko?ca nie by?o wiadomo kto wygra. Mo?na by tu napisa? wspania?? epick? opowie?? ale z uwagi i? sko?czyli?my w 1982r zajmowa?a by ona ze 20 stron :) . Pokr?tce w takim razie przedstawi? jak gra wygl?da?a z mojej strony.

Szkoda ?e nie mam screen?w z pocz?tkowego etapu gry bo on by? najci??szy. M?j fatalny pocz?tek zacz?? si? od tego jak postawi?em 2 miasto. Przede wszystkim Bobek mnie zaskoczy? wyborem nacji, spodziewa?em si? bardziej Cyrusa, lub jakiego? filozofa znaj?c upodobania Bobka, co? takiego jak Olek lub Byczek a tu Shaka. To mnie zupe?nie rozwali?o i nie wiedzia?em jak si? zachowa?. Koni w zasi?gu nie by?o a br?z wyskoczy? na dalekim po?udniu bez jakichkolwiek surowc?w ?ywno?ciowych. W czasie wynajdowania metalu set ju? polecia? na dalekie po?udnie czekaj?c jeszcze na ewentualne bli?sze wyskoczenie metalu. Bobek postawi? drugie miasto a ja czeka?em g?owi?c si? czy to miasto przy br?zie czy ju? przy metalu bo mia?em do niego jakie? 3 tury. Okaza?o si? ?e metal wyskoczy? niedaleko odbicia w stron? przeciwnika i konieczne by?o podj?cie krytycznej decyzji czy stawia? przy br?zie czy i?? przez ok. 10 tur i stawia? przy metalu. D?ugo nie my?l?c postawi?em jednak przy br?zie na po?udniu a to z uwagi i? pomimo ?e mo?e zd??y? bym pod??czy? metal m?g?bym nie da? rady wybroni? tego miasta bo Bobek bardzo szybko postawi? 3 swoje miasto na linii metal stolica. Jedynym plusem sytuacji by?o to ?e mia?em ju? 3 worki na 2 miasta i zacz??em budowa? autostrad?. W stolicy po stonie zacz??a si? masowa produkcja ?ucznik?w na przywitanie pierwszej fali Impich. Udawa?o mi si? odpiera? Impich do czasu pod??czenia br?zu. Ju? my?la?em ?e b?dzie dobrze i nawet pierwsze axy mia?em kiedy si? okaza?o ?e tu? tu? jest wi?ksza armia inwazyjna z?o?ona z ax?w i zbrojnego. Jednak random mi sprzyja? i pomimo ?e walki zacz??y toczy? si? ko?o stolicy uda?o mi si? w ko?cu odeprze? si?y Bobka. Tyle tylko ?e co? kosztem czego?, ja by?em ca?y czas na 2 miastach kiedy bobek mia? ju? ich 4, zgarn?? sobie spokojnie oracla a ja zamiast wykorzysta? cech? industrialn? musia?em zaj?c si? ekspansj? i ekonomi?.

W okresie ?redniowiecza uda?o mi si? wypracowa? niewielk? przewag? w populacji i produkcji jednak w sferze finansowej by?em nadal w plecy i to dwukrotnie. Przez ten skopany pocz?tek straci?em (nawet nie zd??y?em o nich pomy?le?) Wielki Mur, WB, Parthenon, Latarnie. Ale za to uda?o mi si? zgarn?? inne cudaczki r?wnie po?yteczne, takie jak Ogrody, Artemide, Sankore, Mauzoleum, Kolosa i Noter Dam.
Dzia?ania wojenne by?y znikome. Jak tylko Bobek doszed? do jakiej? nowej jednostki i podes?a? to ja wybija?em axami zmi?kczaj?c wpierw katapami. Kiedy sam doszed?em do mac?w i kusznik?w walki ustawa?y i ka?dy si? rozwija?.
Mniej wi?cej w tym samym momencie zabrali?my si? za eksploracje po?udniowych teren?w z t? r??nic? ?e Bobek zrobi? to ciut wcze?niej, ale dzi?ki in?ynierii i wybudowanej infrastrukturze drogowej uda?o mi si? spali? ?wie?o za?o?one miasto na ?rodku mapy i w jego miejsce postawi? swoje. Przewaga technologiczna Bobka by?a ogromna, nie mog?em sobie pozwoli? na ?adne zboczenie na edu b?d? drukarstwo tylko przez banki p?dzi? do chemii. W tym czasie Bobek zacz?? panowa? na morzu dzi?ki karavelk? i trimier? co skutecznie blokowa?o rozw?j moich 2 miast portowych.

Jedyne co mi pozosta?o to spr?bowa? ograniczy? jego wp?ywy terytorialne na po?udniu i po doj?ciu do prochu naprodukowa?em troch? muszkiet?w i z obstaw? jednostek ?redniowiecznych i obl??niczych wys?a?em z pielgrzymk?. W por? to zrobi?em bo przy paleniu drugiego miasta mia? tam ju? greny. Dzi?ki szpiegom sprawdzi?em jak wygl?da sytuacja dalej i ekipie ekspedycyjnej uda?o si? dotrze? na daleki zach?d i spali? jeszcze jedno miasto.
W ko?cu r?wnie? dotelepa?em si? do gren?w ale w tym czasie bobek mia? ju? cannony i astro i zacz?? robi? mi rajdy na miasta w g??bi l?du, dotar? nawet 4 grenami pod stolic? ale udawa?o mi si? odpiera? jego ataki, cho? czasami by?o bardzo gor?co.
?eby nie poczu? si? zbyt bezpiecznie na po?udniu i zanim dojdzie do CKM przygotowa?em kolejn? grup? ekspedycyjn?. Tym razem przej??em pierwsze miasto a pozosta?e 3 zr?wna?em z ziemi?.

Pr?buj?c wykorzysta? przewag? produkcyjn? na p??nocy odwa?y?em si? w ko?cu na frontalny atak. Do boju wys?a?em kilkana?cie gren?w i cannon?w jednak po doj?ciu pod miasto musia?y spierdziela? gdy? Bobek zacz?? je atakowa? ju? strzelcami pod os?on? CKM.Przewaga w techach Bobka ca?y czas by?a zbyt wielka i po nie udanym ataku na p??nocy skupi?em si? na techach wojennych bo w moich granicach pojawia?y si? pierwsze jednostki piechoty. Krytycznym momentem okaza?o si? doj?cie Bobka do artylerii i przej?cie jednego mojego miasta na p??nocy. Jednak musieli?my zapisa? co da?o mi czas do namys?u jak to dalej rozegra?. Jedynym plusem by?o to ?e zaatakowa? mnie du?? ilo?ci? artylerii i niewielk? ilo?ci? piechoty, do tego po?asi? si? jeszcze na kolejne miasto i rozproszy? swoj? armi? na moich terenach. Zorganizowa?em par? jednostek poza zasi?giem jego sterowc?w i pozwoli?em podej?? pod drugie miasto co da?o mi czas na wyleczenie ich przed atakiem. Dos?ownie w 2 tury uda?o mi si? wybi? praktycznie bez strat wszystkie jego oddzia?y a w nast?pne 5 odbi? miasto.Do samolocik?w doszed?em pierwszy i uda?o mi si? zyska? przewag? w powietrzu oraz na kilkana?cie tur przej?? morze dzi?ki czemu zr?wna?em z ziemi? prawie wszystkie chatki wok?? stolicy Bobka za pomoc? samolot?w. To posuni?cie w ko?cu doprowadzi?o do zr?wnania si? przez nas w wa?nych techach i industrializm mieli?my prawie r?wnocze?nie.

Jednak to jeszcze nie decydowa?o o grze cho? ju? by?em prawie pewien wygranej. Pozosta?o nam 2 technologie do atomu i mia?em dwa wyj?cia siedzie? i czeka? na pierwszy atom bobka lub te? jeszcze raz spr?bowa? zaatakowa? tylko tym razem kieruj?c si? na miasto ko?o stolicy gdzie bobek mia? uran. Na mapie co prawda by? 2 urany na nacje ale jeden spokojnie mog?em zablokowa? bo by? ko?o moich granic. Czuj?c zwyci?stwo i maj?c przewag? w produkcji zastruga?em 12 czo?g?w i przy pomocy lotnictwa najpierw spali?em miasto przy ropie a po kilku turach miasto przy uranie wraz ze spaleniem na nim kopalni. W tym momencie Bobek podda? bo pomimo ?e mia? tur? do ICBMa bez uranu nie m?g? go sko?czy? :) .Pewnie i tak nikt nie przeczyta w ca?o?ci tekstu ale gra by?a warta takiego opisu.


Ps. Zmiana w?asnych ustroj?w przez przeciwnika to ?wietna sprawa, za pierwszym razem Bobek mi zmieni? ustr?j jak sam zmieni? z emancypacji na slavery a za drugim razem jak z monarchi na demokracje dzi?ki czemu nie mia?em w og?le anarchii :)

Jak mi si? uda to postaram si? wrzuci? animowany gif przedstawiaj?cy walki, niestety zajmuje on 3,5mb i nie wiem na razie jak go umie?ci? na forum.
Last edited by domel on 2008-03-20, 23:01; edited 3 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
plewan_79 Helped: 7 times
Age: 40
Joined: 29 Apr 2006
Posts: 3281
Piwa: 22/24
pułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  Wygrany jeden GOTM - 2 wygrane  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  III miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  III miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy 
Posted: 2008-03-20, 22:01   

domel wrote:
Pewnie i tak nikt nie przeczyta w ca?o?ci tekstu ale gra by?a warta takiego opisu.


ch?tnie przeczytam jak uporam si? z rozdzielczo?ci? tych screen?w - bo si? mi si? opis nie mie?ci w oknie :zdegustowany:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 32
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-03-20, 22:04   

Kupi? nowy monitor i szpanuje :P
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
domel xfire: domel11
Helped: 8 times
Age: 38
Joined: 26 Mar 2006
Posts: 4595
Otrzymał 8 piw(a)
Location: Warszawa/Świecie
generał brygady  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 8 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  Złoty gracz w demokrację - GwD1  II miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2008-03-20, 22:23   

plewan_79 wrote:
domel wrote:
Pewnie i tak nikt nie przeczyta w ca?o?ci tekstu ale gra by?a warta takiego opisu.


ch?tnie przeczytam jak uporam si? z rozdzielczo?ci? tych screen?w - bo si? mi si? opis nie mie?ci w oknie :zdegustowany:


Za?atwione, teraz powinno ci si? zmie?ci?.

beny wrote:
Kupi? nowy monitor i szpanuje :P


:D
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 32
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-03-20, 22:24   

Nadal sie nie mie?ci na jeszcze standardowym 1024 :)
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
domel xfire: domel11
Helped: 8 times
Age: 38
Joined: 26 Mar 2006
Posts: 4595
Otrzymał 8 piw(a)
Location: Warszawa/Świecie
generał brygady  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 8 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  Złoty gracz w demokrację - GwD1  II miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2008-03-20, 22:39   

Ale tego ju? si? nie da zmieni? bo tekst i tak wystaje poza obrazek.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 32
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-03-20, 22:55   

Wcale, ?e nie :P
Tylko u Ciebie wystaje, bo masz za szeroki ekran, zarzu? pivot jak masz :P
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
domel xfire: domel11
Helped: 8 times
Age: 38
Joined: 26 Mar 2006
Posts: 4595
Otrzymał 8 piw(a)
Location: Warszawa/Świecie
generał brygady  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 8 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  Złoty gracz w demokrację - GwD1  II miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2008-03-20, 23:02   

Beny wrote:
Wcale, ?e nie :P
Tylko u Ciebie wystaje, bo masz za szeroki ekran, zarzu? pivot jak masz :P


Na twoje ?yczenie jest 1024 :P
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Beny xfire: fcbeny
Helped: 50 times
Age: 32
Joined: 12 Mar 2006
Posts: 9064
Piwa: 67/13
Location: Czerniejewo
generał dywizji  Złoty order za specjalne zasługi - system Dyplo, PBEM, FFA, losujący, civilopedia  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4  Złoty gracz w demokrację - GwD1-admin  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-03-20, 23:07   

Nadal sie nie mie?ci :P
Bo w tych 1024 musi sie jeszcze zmie?ci? pasek z awatarami z lewej :P
_________________
278
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
plewan_79 Helped: 7 times
Age: 40
Joined: 29 Apr 2006
Posts: 3281
Piwa: 22/24
pułkownik  Brązowy zlotowicz - 1 zlot  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  Wygrany jeden GOTM - 2 wygrane  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  III miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  III miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy 
Posted: 2008-03-20, 23:16   

fajny opis i dobrze si? czyta bo du?o obrazk?w :)

Bobek poszed? po Komunizm, robi? te? m?yny i tartaki, a Ty jecha?e? g??wnie na kopalniach - ale jako? produkcj? mia? mniejsz?. Dziwne.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
domel xfire: domel11
Helped: 8 times
Age: 38
Joined: 26 Mar 2006
Posts: 4595
Otrzymał 8 piw(a)
Location: Warszawa/Świecie
generał brygady  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 8 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  Złoty gracz w demokrację - GwD1  II miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2008-03-20, 23:29   

plewan_79 wrote:
fajny opis i dobrze si? czyta bo du?o obrazk?w :)

Bobek poszed? po Komunizm, robi? te? m?yny i tartaki, a Ty jecha?e? g??wnie na kopalniach - ale jako? produkcj? mia? mniejsz?. Dziwne.


Tak poszed? po komunizm ale chyba nie poto ?eby robi? m?yny. Zacz?? je budowa? dopiero wtedy kiedy ko?o stolicy zjecha?em jego chatki. Poza tym po drugim moim rajdzie na po?udniu stosunek w populacji by?y? 4:1 dal mnie, jednak jego przewaga technologiczna nadal nie pozwala?a mi na ostateczny atak.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 48
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11880
Piwa: 90/375
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-03-21, 08:47   

?wietny opis kurde Domelos, nie mam zaci?cia takiego do opisu, choc nieraz ?? sie prosi.
Tak produkcje ca?a gr? mia?em ni?sz?.
cho? wojo zda?a?o sie mie? wieksze w okresach przelomowych.
populacji nie licz? - niby gra?em ze Stalinem a sam sie tak czu?em ;)Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszałek  Złoty order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 11 zlotów  Brązowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Pomocna dłoń – pomógł minimum 10 razy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-03-21, 10:47   

Super opis, Domel - przeczyta?em ca?y (zreszt? jak ka?dej gry :oczami: ). I niech mi kto? teraz powie ?e to ka?owe mapki s? :bacik: :)

Widz? ?e super gra by?a, a i nagroda warta tej gry bo to by?a decyduj?ca gra o wej?ciu do Pierwszej Ligi KAC :D !
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
domel xfire: domel11
Helped: 8 times
Age: 38
Joined: 26 Mar 2006
Posts: 4595
Otrzymał 8 piw(a)
Location: Warszawa/Świecie
generał brygady  Brązowy order za specjalne zasługi  Złoty zlotowicz - 8 zlotów  Srebrny sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  Złoty gracz w demokrację - GwD1  II miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon 
Posted: 2008-03-21, 11:30   

Ta gra pokaza?a mi ?e trzeba trzyma? nerwy na wodzy, w sumie jak wpad? impami to mia?em poddawa?, ale nie ale nie. Gra w og?le nie by?o nudy, ca?y czas si? co? dzia?o, je?li bobek nie prowadzi? ofensywy to ja przechodzi?em do kontrataku i na odwr?t. Szcz??cie mi sprzyja?o, za ka?dym razem, opr?cz ofensywy p??nocnej kt?ra totalnie nie wypali?a, jak atakowa?em miasta bobka to ostatni? jednostk? pali?em mu te miasta :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Siema domel" (domel)
domel, Barteq
ScoobyDoo Pakty odtajnione 2 2014-07-08, 17:56
ScoobyDoo
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "SIEMA DOMEL" (domel)
domel, Forever
ScoobyDoo Pakty odtajnione 1 2014-07-08, 17:55
ScoobyDoo
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Uwagi Domel: Sitting Bull / Babylon" (cheos)
cheos
Shaka[D14] Pakty już nie (f)tajne 0 2012-10-03, 22:02
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Indie (domel) - Kartagina (Rihiter)" (Rihite
Rihiter, domel
Shaka[D14] Pakty już nie (f)tajne 1 2012-10-03, 22:02
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Babilon (domel) - Kartagina (Rihiter)" (Rihi
Rihiter, domel
Shaka[D14] Pakty już nie (f)tajne 1 2012-10-03, 22:03
Shaka[D14]

Czas generowania strony : 0.69 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group