www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste nowy? Kliknij tutaj!    Zgo gr Civ6     Zgos gr Civ5    Zgo gr Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMWISZ SI NA GR    Na ircu jest users osb. Zaaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Closed by: LDeska
2008-11-25, 16:05
Terra Hedonicum - historia z Sedesu Bobica widziana (Bobek)
Author Message
LDeskaxfire: ldeska
Helped: 34 times
Age: 44
Joined: 29 Mar 2006
Posts: 23468
Piwa: 24/1
Location: Warszawa
marszaek  Zoty order za specjalne zasugi  Zoty zlotowicz - 11 zlotw  Brzowy sponsor KAC  Srebrny civmaniak – najwicej rozegranych gier  Pomocna do – pomg minimum 10 razy  Obibok – nie gra od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeycie w Dyplo - Dyplo1  Przeycie w Dyplo - Dyplo3  IV-VIII miejsce w Pucharze KAC - I,II,III,IV,V,VI Puchar KAC  II miejsce w rankingu FFA  II miejsce w Astro Pucharze - II Astro Puchar  I miejsce w Pucharze Randomowym - I Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - II Puchar Randomowy  I miejsce w Pucharze Randomowym - III Puchar Randomowy  I miejsce w sezonie Ligi KAC - I sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - II sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - III sezon  I miejsce w sezonie Ligi KAC - IV sezon 
Posted: 2008-11-24, 13:48   Terra Hedonicum - historia z Sedesu Bobica widziana (Bobek)

Pakt numer 9, za?o?ony 2008-03-18 10:12:27 przez Bobek1971 (Bobek1971Landia)

Nazwa paktu: Terra Hedonicum - historia z Sedesu Bobica widziana

Zaproszone do paktu nacje:
Tw?rca: Bobek1971
Mareck

Bobek1971 (Bobek1971Landia) 2008-03-18 10:20:31
Pa?stwo Terra Hedonicum utworzone zosta?o przez Bobica Hedonicusa Curduplusa w 4000BC, ze stolic? w Sedes Bobica. W?adca ten posiada? dw?ch syn?w, kt?rzy jako ksi??eta za?o?yli dwa miasta Portus Marblica - b?d?cego portem przy z?o?ach marble i br?zu oraz Degna Pontias - miasto wysuni?te na p??noc, posiadaj?cego w swym zasi?gu z?o?a z?ota, w kierunku pierwszego s?siada Sumeryjczyka [Ponti]. Jedynem miastem z dostatkiem ?ywno?ci by?a stolica, wok?? kt?rej pasa?y si? owce i konie. Czy jest miejsce gdzie mo?emy przetrwa? wichury historii?

Bobek1971 (Bobek1971Landia) 2008-03-25 17:53:00
Ziemie kt?re s? we w?adaniu Hedonicum, nie u?atwiaj? startu...Przewiduj?co m?g?bym rzec, nie osi?gniemy wielkich sukces?w histori Swiatop?czka. Nasze zaawansowanie technologiczne na poczatku - Hunting, Animal Husbandry, Mining, Bronze working - umo?liwi? pod?aczenie w kr?tkim okresie podstawowych surowc?w strategicznych - br?zu i konik?w. Niestety miasto po?udniowe Degna Ponti jest strasznie zadzunglone i d?ugo jeszcze nie b?dzie to miasto naszych marze? [odkrycie Iron working - niezb?dne] Pierwszych kilkaset lat pozwoli? na poznanie nacji s?siednich. Rozpocz??a si? dyplomatyczna misja we wszystkich o?ciennych pa?stwach, w celu zagwarantowania sobie pokojowego rozowju w pocz?tkowej fazie gry. Poznali?my s?siada ze wschodu - w?adc? Kmeroslavi [Marecek] - pokojowo nastawiony, sumiennie podchodz?cy do wsp??pracy. Podpisalismy tajny pakt o wsp??pracy w zakresie szpiegostwa gospodarczego i wymiany naukowej w postaci przep?ywu wielkich w zale?nosci od potrzeb uczelni poszczeg?lnych pa?stw w okre?lonych etapach rozwojowych. S?siadami z po?udnia zostali Sumeryjczycy [w?adcy Pontiego] i Zjednoczone Kr?lestwo Kurtyzan [w?adcy Aniona]. Z Sumeryjczykami podjelismy intensywne rozmowy w celu uzgodnienia lini granicznej i wszelkich aspekt?w wsp??pracy ekonmicznej. Rozmowy by?y trudne, nasycone brakiem zaufania ze strony Sumeryjczyk?w. Nic to - liczymy, ?e d?ugo b?d? wierzy? w nasz? dobr? wol? ;-) . Otworzylismy granice oko?o 3000bc. Z w?adc? ZKK [anionem] - poza bezs?ownym otwrciem granic, wynikaj?cym raczej z intensywnej wsp?lpracy z Sumeri? - z kt?ra to ZKK powo?a?a do ?ycia Sojusz - nie utrzymujemy kontakt?w dyplomatycznych na najwy?szym szczeblu. Mimo wszytsko liczymy, ?e wp?yw Sumeryjczyk?w na decyzje w?adcy ZKK, nie b?dzie zbyt istotny. Na zachodzie poznali?my naszego czwartego s?siada - Quriniusa - z kt?rym od roku 3000bc nie mo?emy nawi?za? kontaktu. W?adca oszala? i zaszy? si? w grocie, albo je?dzi pastewnym wozem ;-) . Pr?by otwarcia granic pozostaj? bez odzewu. Nie mamy na razie konkretnych plan?w wobec tego s?siada. Z dalszych narod?w poznali?my w?adc? Ksi?stwa Palatynatu [lbednar], z kt?rym jednak mimo wielu wysi?k?w dyplomatycznych nie uda?o si? otworzyc granic, pomimo tego, ?e nasze oddalenie jest spore - zatem i handel m?g?by byc bardzo op?acalny. Oko?o 2900bc przeprowadzi?em rozmowy z w?adc? Sumerii, na temat naszego zachodniego s?siada [Qurinius]. Zaproponowa?em podzia? jego ziem w zwi?zku z jego dezaktywacj? dyplomatyczn? ;-) . Propozycja ta jednak nie by?a zwi?zan? z szczer? ch?ci? rozbior?w tego s?siada, lecz podyktowana pr?b? zasi?gni?cia j?zyka. Sumeryjczyk deklarowa? gotowo?? do podzia?u ziem Quriniusa w ci?gu kilkuset najbli?szych lat [20 tur okolo]. Przekazana mu informacja o wojnie wschodniego s?siada Kmeroslavi - Kaszeb?w [Leszek]z w?adc? Foxlandii [Fox]spowodowa?a o?ywienie tego? w?adcy i zainteresowanie si? dzia?aniami zbrojnymi w tamtym regionie dok?d najbli?ej mu by?oby poprzez ziemie ZKK, wyra?aj?c jednoznacznie swoj? opinie o aspiracjach Kaszebskiego w?adcy [Ldeska]. Wyczuwa?o si? w g?osie w?adcy Sumerii - wobec zaistnia?ej sytuacji - czyli zaj?cia przez Kaszeby ca?ego pa?stwa Brabrenckiego [Trevis] - niech?? do dzia?a? Kaszebskiego w?adcy i dalekosi??ne plany dotycz?ce Kaszeb?w. Nie mam wyrobionego zdania o w?adcy Sumerii i jego planach w obecnym okresie 2780bc. Posiada on 5 miast [o 2 wi?cej ode mnie]. Rozp?cz?? on intensywne zbrojenia. Poniewa? nie wiem czy te zbrojenia s? poczatkiem operacji przeciwko ktoremu? z moich s?siad?w - rozpoczynam r?wnie? zbrojenia w celach minimalnego zr?wnowa?enia zagro?enia.

Bobek1971 (Bobek1971Landia) 2008-04-16 08:57:48
1800 BC wielki dzie? w historii naszego Narodu - w?adca zbudowa? w naszej stolicy Sedes Bobica - Wielk? Bibliotek?. Czyn ten ?wiadomie szalony zi?ci? si?, lecz mo?e byc przyczynkiem do agresji lud?w s?siednich. zw?aszcza Gilgamesha. Sytuacja Swiatop?czka. Jak wie?ci donosz? najwieksze pa?stwa posiadaja w?adcy egipscy [Tsze Psud - Bombel]oraz Pablolandii. Wojny co r?z wybuchaj?, niszczone sa kolejne nacje. Zawarli?my Traktat typowo obronny tzw "Traktat Hedonistyczny" - kt?ry ma na celu powstrzymanie zaped?w agresorskich zw?szcza gilgamesha [wywola? juz dwie wojny w okolicy - z Rzymem [Rex Anonimus- Treviss] i Rosj? [Katarzyna- didi]. W traktacie tym jest klauzula Antyagresorska ;-) - mowi?ca o wsp?lnej obronie granic pa?stw, kt?re podpisaly ?w traktat - czyli Kmeros?awia, Rzym i Hedonicum. Jest to odpowiedz na powstanie dziwnej sytuacji w regionie. Nag?e zawarcie pokoju Gilgamesha z Katarzyn? caryc? Rosji i jednoczesnym przystapieniu tej?e w?adczyni do sojuszu z Sumeri? i WKK [aniona] - spowodowa?o nieciekawe prognozy dla naszego pa?stwa. Takie zda?enie mo?e oznacza?, albo reorientacj? polityki Gilgamesha wobec nas, tudziez pragnienie nadrobienia strat w nauce. Nasi szpiegowie widz? ad czym pracuje obecnie idzie wladca sumeryjski - jednak zaskoczy?a nas szybko?c w jakim postep nad now? technologi? postepuje [monarchia]. Czy?by wielcy z bibliotek? mo?e kasa ze zdobyczy na rosyjskiej i rzymskiej ziemi? Nie wiemy. Pr?bujemy wci?gn?c do naszej wsp?lnoty neutralizacji Gilgamesha - caryc? Katarzyne, z kt?ra nawi?zali?my kontakt dyplomatyczny.
_________________
www.leszekbiega.pl - blog biegowy
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Sticky: HISTORIA GWD2
moonspell GwD 2.0 - Civ4 0 2008-11-17, 19:45
moonspell
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Historia wiata
czajmen Kalendarium Dyplo 8 1 2012-12-04, 14:41
czajmen
No new posts Sticky: Historia wojen w Dyplo 3
pawelt Dyplo #3 0 2008-06-20, 22:01
pawelt
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Pamitniki Zarazka, czyli prawdziwa historia Indi
Barteq, ScoobyDoo
Shaka[D14] Pakty odtajnione 4 2013-10-11, 21:22
Shaka[D14]
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Pakt "Stkajcy z Blu - historia" (Bobek1971)
Bobek1971
ScoobyDoo Pakty odtajnione 1 2014-07-08, 16:51
ScoobyDoo

Czas generowania strony : 0.22 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group